Gravat Numèric

El Gravat CNC, o per control numèric, funciona per l’’arrencada de llimadures gràcies al moviment d’una eina de rotació amb diverses arestes de tall, anomenat fresa. Per mecanitzar una peça s’utilitza un sistema de coordenades que detallaran el moviment de l’eina de tall.

El CNC permet efectuar una gran varietat d’operacions que eren molt difícils de portar a terme amb les màquines tradicionals. Aquesta polivalència permet fer diferents tipus de fresat sobre planxes de diversitat de materials, des de metalls fins fustes i plàstics.

Agafant com a base el disseny que ens facilita el client, i de forma directa des de l’ordinador, reproduïm de forma fidel el que ens demana sobre qualsevol tipus de superfície, sigui planera o corba.